Привітання
Про нас
Поминання за Здоров'я
Поминання  Померлих
Молитва за
різні потреби

Фотографії
Духовна
Музика
Духовні
  Статті
Катехизис
Як Доїхати
Контакт
Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла
Українська Православна Церква в США  Константинопольський Патріархат
Головна
Ласкаво просимо на веб-сайт Української Православної Місійної Церкви Святих Апостолів Петра і Павла під омофором Вселенського Константинопольського Патріархату.

Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла знаходиться на красивому південному березі Вест Айслип, Лонг-Айленда:
  64 Higbie Lane, West Islip, NY 11795
Божественна Літургія проводиться щонеділі о 9:30 годині ранку.
Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла
Українська Православна Церква в США  Константинопольський Патріархат
Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла
Українська Православна Церква в США  Константинопольський Патріархат
IC XC
NI KA
IC XC
NI KA
Ласкаво просимо на веб-сайт Української Православної Місійної Церкви Святих Апостолів Петра і Павла під омофором Вселенського Константинопольського Патріархату. Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла знаходиться на красивому південному березі Вест Айслип, Лонг-Айленда:
                                                    64 Higbie Lane,
                                                West Islip, NY 11795
        Божественна Літургія проводиться щонеділі о 9:30 годині ранку.
Календар на Вересень 2019
Календар на березень 2019
Ласкаво просимо на веб-сайт Української Православної Місійної Церкви Святих Апостолів Петра і Павла під омофором Вселенського Константинопольського Патріархату. Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла знаходиться на красивому південному березі Вест Айслип, Лонг-Айленда:
                                                 64 Higbie Lane,
                                            West Islip, NY 11795
     Божественна Літургія проводиться щонеділі о 9:30 годині ранку.

                           Ìîëèòâà äî Ñââ. Àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà

 

Î, ïðåñëàâí³ àïîñòîëè Ïåòðå ³ Ïàâëå, âè äóø³ çà Õðèñòà â³ääàëè ³ êðîâ’þ âàøîþ ïàñîâèùå Éîãî óäîáðèëè! Ïî÷óéòå ä³òåé âàøèõ ìîëèòâè ³ ç³òõàííÿ, ùî ç ñåðöåì ñîêðóøåíèì íèí³ âàì ïðèíîñÿòüñÿ. Îñü áî ìè áåççàêîííÿìè çàòüìàðèëèñü ³ ÷åðåç öå á³äàìè, íà÷å õìàðàìè, ïîêðèëèñÿ, íà ºëåé äîáðîãî æèòòÿ çóáîæ³ëè ñèëüíî ³ íå ìîæåìî ïðîòèâèòèñÿ âîâêàì õèæèì, ÿê³ çóõâàëî íàìàãàþòüñÿ ðîçêðàäàòè ñïàäîê Áîæèé. Î ñèëüí³! Ïîíåñ³òü íåì³÷ íàøó, íå â³äëó÷àéòåñÿ äóõîì â³ä íàñ, ùîá íå â³äëó÷èëèñü ìè â³ä ëþáîâ³ Áîæî¿, àëå òâåðäèì çàñòóïíèöòâîì âàøèì çàõèñò³òü, ùîá ïîìèëóâàâ Ãîñïîäü óñ³õ íàñ, ìîëèòîâ âàøèõ ðàäè, ùîá çíèùèâ ðóêîïèñàííÿ áåçì³ðíèõ ãð³õ³â íàøèõ ³ ñïîäîáèâ ç³ âñ³ìà ñâÿòèìè áëàæåííîãî Öàðñòâà ³ âåñ³ëëÿ Àãíöÿ Ñâîãî, Éîìó æ ÷åñòü ³ ñëàâà, ³ ïîäÿêà ³ ïîêëîí³ííÿ íàâ³êè-â³ê³â. Àì³íü.

Ікона Оптинських Старців

                 Більше молитов ви можете знайти на сторінці під назвою :

 

                                           Молитви на різні потреби

                                                  Молитва оптинських старців

 

Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай мені цілком віддатися волі Твоїй святій. В усякий час цього дня в усьому настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим впевненням, що на все свята воля Твоя. В усіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями. В усіх несподіваних випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Навчи мене прямо й розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи й не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести втому прийдешнього дня і всі події сьогодення. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

        Ìîëèòâà äî Ñââ. Àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà

 

Î, ïðåñëàâí³ àïîñòîëè Ïåòðå ³ Ïàâëå, âè äóø³ çà Õðèñòà â³ääàëè ³ êðîâ’þ âàøîþ ïàñîâèùå Éîãî óäîáðèëè! Ïî÷óéòå ä³òåé âàøèõ ìîëèòâè ³ ç³òõàííÿ, ùî ç ñåðöåì ñîêðóøåíèì íèí³ âàì ïðèíîñÿòüñÿ. Îñü áî ìè áåççàêîííÿìè çàòüìàðèëèñü ³ ÷åðåç öå á³äàìè, íà÷å õìàðàìè, ïîêðèëèñÿ, íà ºëåé äîáðîãî æèòòÿ çóáîæ³ëè ñèëüíî ³ íå ìîæåìî ïðîòèâèòèñÿ âîâêàì õèæèì, ÿê³ çóõâàëî íàìàãàþòüñÿ ðîçêðàäàòè ñïàäîê Áîæèé. Î ñèëüí³! Ïîíåñ³òü íåì³÷ íàøó, íå â³äëó÷àéòåñÿ äóõîì â³ä íàñ, ùîá íå â³äëó÷èëèñü ìè â³ä ëþáîâ³ Áîæî¿, àëå òâåðäèì çàñòóïíèöòâîì âàøèì çàõèñò³òü, ùîá ïîìèëóâàâ Ãîñïîäü óñ³õ íàñ, ìîëèòîâ âàøèõ ðàäè, ùîá çíèùèâ ðóêîïèñàííÿ áåçì³ðíèõ ãð³õ³â íàøèõ ³ ñïîäîáèâ ç³ âñ³ìà ñâÿòèìè áëàæåííîãî Öàðñòâà ³ âåñ³ëëÿ Àãíöÿ Ñâîãî, Éîìó æ ÷åñòü ³ ñëàâà, ³ ïîäÿêà ³ ïîêëîí³ííÿ íàâ³êè-â³ê³â. Àì³íü.