Привітання
Про нас
Поминання за Здоров'я
Поминання Померлих
Молитва за
різні потреби

Фотографії
Духовна
Музика
Духовні
  Статті
Катехизис
Як Доїхати
Контакт
Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла
Українська Православна Церква в США  Константинопольський Патріархат
Головна
Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла
Українська Православна Церква в США  Константинопольський Патріархат
Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла
Українська Православна Церква в США  Константинопольський Патріархат
IC XC
NI KA
IC XC
NI KA

Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла

     Українська Православна Церква США

      Константинопольський Патріархат

Ласкаво просимо на веб-сайт Української Православної Місійної Церкви Святих Апостолів Петра і Павла під омофором Вселенського Константинопольського Патріархату. Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла знаходиться на красивому південному березі Вест Айслип, Лонг-Айленда:
                                                    64 Higbie Lane,
                                                West Islip, NY 11795
        Божественна Літургія проводиться щонеділі о 9:30 годині ранку.
Ласкаво просимо на веб-сайт Української Православної Місійної Церкви Святих Апостолів Петра і Павла під омофором Вселенського Константинопольського Патріархату. Місійна Церква Свв. Апостолів Петра і Павла знаходиться на красивому південному березі Вест Айслип, Лонг-Айленда:
                                                 64 Higbie Lane,
                                            West Islip, NY 11795
     Божественна Літургія проводиться щонеділі о 9:30 годині ранку.

                           Ìîëèòâà äî Ñââ. Àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà

 

Î, ïðåñëàâí³ àïîñòîëè Ïåòðå ³ Ïàâëå, âè äóø³ çà Õðèñòà â³ääàëè ³ êðîâ þ âàøîþ ïàñîâèùå Éîãî óäîáðèëè! Ïî÷óéòå ä³òåé âàøèõ ìîëèòâè ³ ç³òõàííÿ, ùî ç ñåðöåì ñîêðóøåíèì íèí³ âàì ïðèíîñÿòüñÿ. Îñü áî ìè áåççàêîííÿìè çàòüìàðèëèñü ³ ÷åðåç öå á³äàìè, íà÷å õìàðàìè, ïîêðèëèñÿ, íà ºëåé äîáðîãî æèòòÿ çóáîæ³ëè ñèëüíî ³ íå ìîæåìî ïðîòèâèòèñÿ âîâêàì õèæèì, ÿê³ çóõâàëî íàìàãàþòüñÿ ðîçêðàäàòè ñïàäîê Áîæèé. Î ñèëüí³! Ïîíåñ³òü íåì³÷ íàøó, íå â³äëó÷àéòåñÿ äóõîì â³ä íàñ, ùîá íå â³äëó÷èëèñü ìè â³ä ëþáîâ³ Áîæî¿, àëå òâåðäèì çàñòóïíèöòâîì âàøèì çàõèñò³òü, ùîá ïîìèëóâàâ Ãîñïîäü óñ³õ íàñ, ìîëèòîâ âàøèõ ðàäè, ùîá çíèùèâ ðóêîïèñàííÿ áåçì³ðíèõ ãð³õ³â íàøèõ ³ ñïîäîáèâ ç³ âñ³ìà ñâÿòèìè áëàæåííîãî Öàðñòâà ³ âåñ³ëëÿ Àãíöÿ Ñâîãî, Éîìó æ ÷åñòü ³ ñëàâà, ³ ïîäÿêà ³ ïîêëîí³ííÿ íàâ³êè-â³ê³â. Àì³íü.

Ікона Оптинських Старців

                 Більше молитов ви можете знайти на сторінці під назвою :

 

                                           Молитви на різні потреби

                                                  Молитва оптинських старців

 

Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай мені цілком віддатися волі Твоїй святій. В усякий час цього дня в усьому настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим впевненням, що на все свята воля Твоя. В усіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями. В усіх несподіваних випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Навчи мене прямо й розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи й не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести втому прийдешнього дня і всі події сьогодення. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

        Ìîëèòâà äî Ñââ. Àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà

 

Î, ïðåñëàâí³ àïîñòîëè Ïåòðå ³ Ïàâëå, âè äóø³ çà Õðèñòà â³ääàëè ³ êðîâ þ âàøîþ ïàñîâèùå Éîãî óäîáðèëè! Ïî÷óéòå ä³òåé âàøèõ ìîëèòâè ³ ç³òõàííÿ, ùî ç ñåðöåì ñîêðóøåíèì íèí³ âàì ïðèíîñÿòüñÿ. Îñü áî ìè áåççàêîííÿìè çàòüìàðèëèñü ³ ÷åðåç öå á³äàìè, íà÷å õìàðàìè, ïîêðèëèñÿ, íà ºëåé äîáðîãî æèòòÿ çóáîæ³ëè ñèëüíî ³ íå ìîæåìî ïðîòèâèòèñÿ âîâêàì õèæèì, ÿê³ çóõâàëî íàìàãàþòüñÿ ðîçêðàäàòè ñïàäîê Áîæèé. Î ñèëüí³! Ïîíåñ³òü íåì³÷ íàøó, íå â³äëó÷àéòåñÿ äóõîì â³ä íàñ, ùîá íå â³äëó÷èëèñü ìè â³ä ëþáîâ³ Áîæî¿, àëå òâåðäèì çàñòóïíèöòâîì âàøèì çàõèñò³òü, ùîá ïîìèëóâàâ Ãîñïîäü óñ³õ íàñ, ìîëèòîâ âàøèõ ðàäè, ùîá çíèùèâ ðóêîïèñàííÿ áåçì³ðíèõ ãð³õ³â íàøèõ ³ ñïîäîáèâ ç³ âñ³ìà ñâÿòèìè áëàæåííîãî Öàðñòâà ³ âåñ³ëëÿ Àãíöÿ Ñâîãî, Éîìó æ ÷åñòü ³ ñëàâà, ³ ïîäÿêà ³ ïîêëîí³ííÿ íàâ³êè-â³ê³â. Àì³íü.

Увага! Через короновірус Парафія Свв. Апостлів Петра і Павла почне пряму трансляцію Божественних Літургій по неділях.

1.https://www.youtube.com/channel/UCdBpWjRNYVUb2B9SZh

0TJ9Q/live

 

Молитва в час розповсюдження    

                  короновірусу:УВАГА

 

22 березня 2020 року

 

ДО:  ДУХОВЕНСТВА ТА ВІРНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ США.

 

ПРО: ПОВНЕ ЗАКРИТТЯ ЦЕРКОВ ПІД ЧАС COVID 19/ ЗАГРОЗИ КОРОНАВІРУС.

 

Дорогі улюблені брати і сестри у Христі,

 

ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС! Є І ЗАВЖДИ БУДЕ!

 

Подальша загроза COVID-19 / КОРОНАВІРУСУ продовжує впливати на життя кожного з нас. Ми звертались до нашого духовенства з початку цієї загрози, звершувати Божественну Літургію у церквах за допомоги дяка чи читача. Ми наголошували, щоб ВСІ наші вірні віком старше 65 років НЕ ПОВИННІ брати участь у цих Божественних Літургіях, і ми наполегливо закликали ВСІХ НАШИХ ВІРНИХ ЗАЛИШАТИСЯ І МОЛИТИСЯ ВДОМА. Ми наголошували нашим вірним, про можливості парафій показувати богослужіння в прямому ефірі через Facebook, і щоб звернутися до свого священика чи парафіяльної управи щодо того, як парафії зможуть вести трансляцію.

 

Сьогоднішня статистика вражає - неділя 22 березня – про кількість госпіталізованих людей з вірусом, і чітко демонструює, що вірус загрожує НЕ лише людям похилого віку. 40% госпіталізованих є віком до 55 років. 20% госпіталізованих - молодші 20 років! Сьогодні, поговоривши з багатьма нашими священнослужителями, ми дізналися, що занадто багато вірних не прийняли до уваги наші вказівки та настанови і вирішили відвідати Божественну Літургію в цю Третю Неділю Великого Посту. Ми усвідомлюємо, що вони зробили це з щирого бажання та необхідності брати участь у Божественній Літургії, прославляючи Бога в Тройці Святій, дякуючи за благословення в вашому житті та благаючи захисту від цієї загрози вірусу для себе, ваших родин та всього людства. Однак, через занадто велику присутність у деяких наших церквах - слова, які ми не могли собі уявити, що будуть виходити з наших уст, не говорячи уже до цих днів про наші серця, - ми зобов'язані постановити, що всі наші церкви від тепер закриті для загального служіння протягом усієї цієї загрози для всіх нас. Ми приймаємо це рішення також враховуючи постійно зростаючі обмеження, які щодня оголошуються федеральними, державними та місцевими органами влади. Ми наближаємося до найбільш небезпечної частини коронавірусної загрози, і всі ми повинні бути надзвичайно обережними.

 

Ми благословляємо нашому духовенству звершувати Божественну Літургію у своїх церквах - за закритими дверима - і щоб дяк або читач допомагали їм. Ми просимо цих священнослужителів використовувати власний розсуд, зокрема щодо свого здоров'я та здоров’я дяка або читача, приймаючи рішення про те, чи потрібно служити чи ні. Будь ласка, отці, дотримуйтесь власного розсуду, приймаючи свої рішення. Беріть до уваги одне, НІХТО З ВІРНИХ ВАШОЇ ПАРАФІЇ ЧИ З БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО МІСЦЯ НЕ МОЖЕ БУТИ ПРИСУТНІМ У ЦЕРКВІ ЗА ЛІТУРГІЄЮ. Це благословення надається, щоб Євхаристія та наші особливі молитви звершувалися "за всіх і за все" наших вірних та все людство.

 

Ми розуміємо, що бажання бути на Божественній Літургії - це прийняти Святу Євхаристію - Кров і Тіло нашого Господа - у Причасті від Святої Чаші, як джерела всього зцілення. Сьогодні ми навчились чогось іншого, що не було поширене ЗМІ, і це сильно вплинуло на наше рішення, проголошене тут. Справа в тому, що ті, кому сьогодні було поставлено діагноз вірусу, насправді були заражені минулого тижня або тиждень раніше. Це означає, що вони, ймовірно, поширюють вірус на інших протягом тижня-двох, не відчуваючи жодних симптомів захворювання. Саме те, що ми можемо бути носіями вірусу - без нашого знання - може завдати шкоди іншим простою близькістю. Тому було вирішено написати цей лист.

 

Всі наші вірні можуть бути впевнені, що за них ми будемо молитися під час Літургії, яка буде звершуватись щонеділі у прямому ефірі з Церкви-Пам’ятника Святого Андрія. У цю Третю Неділю Великого Посту -- майже 400 людей дивились Святу Літургію онлайн, і понад 13 500 інших людей переглянули відео з Літургії лише за чотири години після завершення богослуження. І дані, які нам повідомляє Facebook, що загалом відео переглянули 26 000 людей. Ми запрошуємо вас приєднатись до нас у наступну неділю. Як ми пояснили в попередньому зверненні, возлюблені, ви безумовно, не отримаєте жодної духовної кари під час цієї кризи. Доброта нашого Господа виходить далеко за рамки нашого розуміння, і Він безумовно, огортає нас у будь-який час, коли ми молимося в наших домівках або дивимося пряму трансляцію Божественної Літургії на Facebook та YouTube.

 

Ранкові молитви о 7:30 ранку, Вечірні молитви о 9:00 вечора з особливими проханнями за тих, хто страждає вірусом та за наших медичних працівників вже проводяться в прямій трансляції, через сторінку Facebook, з каплиці Трьох Святителів Свято-Софіївської Української Православної Семінарії. Недільна Божественна Літургія продовжуватиме транслюватися із Церкви-Пам’ятника о 10:00 ранку через сторінку Семінарії у Facebook, так через сторінку Facebook нашої Української Православної Церкви США. Також можливий прямий ефір на YouTube. Відвідайте сайт нашої Церкви - www.uocofusa.org - щоб дізнатися, як підключитися до обох трансляцій та прочитати будь-які подальші оновлення від нас протягом цього важкого для всіх часу.

 

Ми любимо вас усіх, дорогі наші духовні діти. Бог довірив усіх вас нам на нашій духовній ниві, і ми важко переживали над усіма постійно зростаючими обмеженнями, які нам доводилося вносити. Ми запевняємо вас у наших постійних молитвах за кожного з вас - не лише в час кризи. Ми люди віри і ця віра і надалі буде надавати нам охорону нашого люблячого Господа. Кожного дня промовляйте ці величні слова: "Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій Дух Святий." Благодать, надана у нашому житті через Святі Таїнства, дозволить нам залишатися вірними. Дозвольте цій Благодаті перебувати всередині вас кожну мить вашого життя, щоб вона проникала через вас у життя всіх навколо вас. Христос посеред нас - повсякчас!

 

У Всеобіймаючій Любові у Христі,

 

 

 

+ АНТОНІЙ

 

Митрополит

 

 

 

+ ДАНИЇЛ

 

Архієпископ

 

 

 

+ ЄРЕМІЯ

 

Архієпископ

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ СТОСОВНО БОГОСЛУЖІНЬ У ВСІХ ПАРАФІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ США ТА ДІАСПОРИ

 

16 березня, 2020 року

 

ДО:  ДУХОВЕНСТВА ТА ВІРНИХ УПЦ США ТА ДІАСПОРИ

 

ПРО: СТОСОВНО ВСІХ БОГОСЛУЖІНЬ ТА ІНШІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ У ВСІХ ПАРАФІЯХ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ

 

Дорогі улюблені брати і сестри у Христі,

 

ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС! Є І ЗАВЖДИ БУДЕ!

 

Як ваші ієрархи, ми глибоко стурбовані, насамперед, вашим духовним життям, а також занепокоєні вашим фізичним та емоційним буттям. Ми майже 24 години спостерігаємо за новинами, коментарями та рекомендаціями вчених з Відділу Контролю Захворювань та Національного Інституту Охорони Здоров’я щодо Коронавірусу. Коли ми кажемо цілодобово, повірте - не перебільшуємо, тому що ми проводимо багато безсонних ночей в молитві за вас і переживаємо та намагаємось збагнути постійний потік інформації про вірус та визначити найкращий підхід щодо літургійних богослужінь у парафіяльних громадах. Ми вважаємо, що всім нам абсолютно необхідно бути проінформованими про Коронавірус або COVID-19, оскільки вважається, що він є чи не найбільшою загрозою для людства. Ми повинні діяти у відповідь на загрозу, і цей лист є прямим результатом нашого взаємного обізнання та молитви.

 

Нещодавно ми видали «Подальші Вказівки» нашому духовенству, і через духовенство усім вірним, щодо необхідної чистоти та санітарії у Церквних будівлях та всієї богослужбової утварі, які використовуються під час наших богослужінь. Ми особливо зобов’язали парафіяльних священиків у цьому плані, як на особистому, так і на парафіяльному рівні. Ці вказівки залишаються в силі. Ми також, закликали вірних продовжувати молитися за богослужіннями у своїх парафіях, якщо ви здорові та не проявляєте жодних симптомів хвороби, молитися за тих, хто насправді ХВОРИЙ та хто упокоївся черех наслідки вірусу. ЧЕРЕЗ ШВИДКЕ НАДХОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПАНДЕМІЮ ТА БІЛЬШЕ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ ПРО КОНТАКТИ МІЖ ЛЮДЬМИ, МИ ПОВИННІ ЗАРАЗ ЗМІНИТИ НАШІ ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВАС. МИ РОБИМО ЦЕ НЕ З ПОЧУТТЯМ ПАНІКИ ЧИ СТРАХУ, А З ЛЮБЛЯЧОЇ ТУРБОТИ ЗА ВАС. ВНАСЛІДОК ЦЬОГО:

 

1. Ми наголошуємо, що ВСІ літургійні богослужіння в наших парафіяльних громадах, окрім Недільної Божественної Літургії, повинні бути призупинені до подальшого повідомлення. Ми наголошуємо нашому відданому духовенству звершувати Божественну Літургію у неділю вранці, без хору, але за участю принаймні псаломщика чи дяка. Євхаристія ПОВИННА звершуватися "за всіх і за все" під час цієї страшної ​​кризи. Ми не будемо закривати двері наших парафіяльних церков перед нашими вірними, які бажають брати участь у Літургії, але кількість людей та обмеження відстані між ними не менше шести футів повинні дотримуватися відповідно до обмежень встановлених федеральними, державними та місцевими органами влади та Відділом Контролю Захворювань (CDC).

 

    Однак ми наголошуємо, щоб ВСІ наші вірні віком старші 65 років повністю утримувалися від відвідування своїх парафіяльних церков, оскільки вони є найбільш вразливими та чутливими до пандемії вірусу. Далі стосовно всіх інших вірних, ми більше не можемо рекомендувати “тим, хто не проявляють жодних симптомів, продовжувати збиратися для богослужінь”. РИЗИК САМОМУ “ВИЗНАЧАТИ” ХВОРОБУ ТА СИМПТОМИ ВІРУСА, ГРИП ЧИ ПРОСТУДИ – НАВІТЬ І ІЄРАРХАМ – Є НЕ ТОЧНІ У БАГАТЬОХ ВИПАДКАХ. Ми відмінили всі заплановані відвідини парафій у продовж усієї пандемічної кризи, щоб вірні не були зобов'язані своєю присутністю для того, щоб вітати своїх ієрархів.

 

2. Ми розуміємо, що багато наших вірних стурбовані тим, що не зможуть регулярно приступати до Святої Євхаристії - Тіла і Крові Господа нашого - у Святому Причасті. Ми ніколи не повинні сумніватися у Довготерпеливості Господа, яке перевищує все, що ми можемо збагнути, стосовно таких кризових обставин як зараз. Ми, звичайно, духовно не постраждаємо від вимушеної відсутності у спільному служінні та Євхаристії у час тривалості кризи. Будь ласка, залишайтеся вдома на карантині для власного захисту та захисту інших.

 

3. Як ми вже заявляли раніше нашому духовенству, вони повинні бути найбільш уважними та вбачати, що потрібно в житті їхніх вірних синів і дочок. Будьте з ними. Будьте готові відвідати їх із Святими Тайнами, коли це буде необхідно, але будьте обережні виконуючи це, щоб захистити і себе і цих духовних дітей. Ми продовжуємо інтенсивно наполягати на тому, щоб ви дійсно ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ВКАЗІВКАМИ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (www.cdc.gov) І МОГЛИ ДАВАТИ НАСТАНОВИ ВАШИМ ПАРАФІЯНАМ.

 

Нам прикро за те, що необхідним кроком мусять бути ці вказівки вам, дорогі брати і сестри. Це настільки неймовірно суперечливо і протилежно до всього, хто ми є, і всього, що ми коли-небудь робили в своєму духовному провідництві нашої Святої Української Православної Церкви США та Діаспори. Протягом  минулих десятиліть, століть і тисячоліть швидкість спілкування та подання інформації про такі жахливі небезпеки, як нинішня Пандемія Коронавірусу/COVID-19, залишалася б невідомою роками і навіть після її закінчення. Можливо, це благословення, дано нам Богом у Святій Тройці, щоб збагнути те, з чим ми сьогодні стикаємось. Нехай кожен робить все можливе, щоб не заразитися вірусом, і так само важливо, щоб не бути особистостями, які його розповсюджують, адже він передається при тісному контакті з іншими. Нам потрібне спілкування один з одним, але ці спілкування повинні бути зроблені в наш час безособово через телефон, відеоконференції та інші засоби спілкування. Ми не можемо сумлінно зарекомендувати чи сильно покладатися на визначні версії соціальних мереж, тому що досить непристойні, неточні та обманливі речі ми зауважуємо. Однак ми знаємо про деякі хороші можливості наших парафій показувати богослужіння в прямому ефірі. Звертайтеся до своєї місцевої парафії чи до сусідніх парафій, щоб знати, як це робити.

 

У час загрози, хвороби, занепокоєння та тривоги, ми залишаємося вірними свідками Божої ЛЮБОВІ та ДОВГОТЕРПЕЛИВОСТІ до нас. Давайте за будь-яких обставин молитися щоб Він обійняв усе людство. Будемо просити Божу Матірі за Її захист, і щоб вона благала свого Сина, а нашого Бога, про сцілення у нашому житті. Розглянемо дві нові та найбільші заповіді з усіх: “Перша з усіх заповідей: слухай, Ізраїлю! ГОСПОДЬ Бог наш є ГОСПОДЬ єдиний.  І полюби ГОСПОДА Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю, — ось перша заповідь!  І друга подібна до неї: полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає.” (Мк. 12:30-31)

 

Любити Бога і любити ближнього - це одне і те саме. Нам не сказано що “любити ближнього як себе» з цієї точки зору, що відображає нас чи будь-яку само-концепцію у нас. Ми покликані любити свого ближнього, як створеного“за образом Божим”, відображаючи цей образ у світі кожної секунди свого життя. Якщо ми любимо свого ближнього, то ми повинні захищати свого ближнього в час небезпеки, яка є зараз. Це означає, що ми повинні утримуватися від контакту з людьми, через який може передаватися вірус.

 

Ми щиро молимось за вас кожного дня нашого життя, наше дороге духовенство та вірні - свідки перед Богом. Будь ласка, моліться за наше постійне розуміння того, що ми повинні робити задля вашої безпеки та безпеки у світі. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця та Причастя Святого Духа буде з усіма вами. "Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій Дух Святий." Ми підтимуємо вас із впевненістю у всьому цьому ...

 

+ АНТОНІЙ

Милістю Божою, Митрополит

 

+ ДАНИЇЛ

Милістю Божою, Архієпископ

 

+ ЄРЕМІЯ

Милістю Божою, Архієпископ

2. Facebook   https://www.facebook.com/stspeterandpaulmission/

Увага! Через короновірус Парафія Свв. Апостлів Петра і Павла почне пряму трансляцію Божественних Літургій по неділях.

1.https://www.youtube.com/channel/UCdBpWjRNYVUb2B9SZh

0TJ9Q/live

 

2. Facebook   https://www.facebook.com/stspeterandpaulmission/

Поминання за Здоров'я
Поминання Померлих